1425 Walsh St W, Thunder Bay (807) 622-0007 Mon-Fri 9-6pm Sat 9-4pm